Opgepast voor websites die uittreksels uit het strafregister aanbieden tegen betaling!

  • 14 november 2019

De dienst Burgerzaken en de FOD Justitie stellen vast dat er sinds kort websites actief zijn die tegen betaling uittreksels uit het strafregister aanbieden. Graag willen wij alle inwoners erop wijzen dat het hier gaat om een mogelijk onwettige praktijk. De bevoegde autoriteiten onderzoeken momenteel deze praktijk en zullen zo nodig maatregelen nemen om deze stop te zetten.

Een uittreksel uit het strafregister kan je altijd rechtstreeks aanvragen bij de dienst Burgerzaken. Dit kan via een e-mail naar burgerzaken@kruisem.be of aan het loket op het gemeentehuis. Deze procedure is bovendien gratis.