Financiële steun aan acties ten voordele van SDG en andere goede doelen

Kruisemse verenigingen en inwoners tonen zich vaak solidair met 'goede doelen'. Om deze solidariteit op een laagdrempelige manier te ondersteunen en verder te stimuleren, steunt het gemeentebestuur acties ten voordele van deze goede doelen door er zelf een toelage bovenop te geven. 

Goede doelen die werken aan de zogenaamde Sustainabele Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelen (kortweg SDG's) krijgen in deze legislatuur prioriteit, zonder evenwel de acties ten voordele van andere goede doel in de kou te laten staan.

De SDG's worden gegroepeerd in thema's. De thema's die in het kader van dit reglement in beschouwing worden genomen, zijn: 
1 = geen armoede 
2 = geen honger 
3 = goede gezondheid en welzijn  
4 = kwaliteitsonderwijs 
5 = gendergelijkheid 
6 = schoon water en sanitair 
7 = betaalbare duurzame energie 
8 = waardig werk en economische groei 
10 = ongelijkheid verminderen 
16 = vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Doelgroep

Alle financiële acties zowel door verenigingen als particulieren komen in aanmerking voor deze extra toelage door de gemeente.  

Zijn uitgesloten voor deze steun:

 • financiële acties/activiteiten die reeds deel uitmaken van een andere subsidieaanvraag gericht aan het Kruisemse gemeentebestuur
 • schenkingen aan goede doelen, zonder duidelijk afgebakende financiële actie waarbij geldinzameling voor dit goede doel het hoofddoel was van deze actie
 • goede doelen welke intussen hebben opgehouden te bestaan.

 

Voorwaarden

- De financiële actie:

 • ging door tussen 1 januari en 31 december van het vorige kalenderjaar;
 • was op Kruisemse grondgebied en
 • was minstens gericht naar Kruisemse inwoners. 

- De financiële actie kan zowel eenmalig en beperkt in de tijd hebben plaatsgevonden als van structurele aard zijn. 

- Om als 'SDG goed doel' in aanmerking te komen, moet aangetoond kunnen worden dat het goede doel een bijdrage levert aan SDG's uit minstens twee van de hierboven genoemde thema's. 

Procedure

 • Bekijk op voorhand de verschillende SDG's die onder de thema's thuishoren en vergewis je ervan of en zo ja, aan welke, er een bijdrage wordt geleverd door het goede doel in kwestie.
 • Vul het online aanvraagformulier in vóór 15 februari volgend op het kalenderjaar waarin de financiële actie(s) plaatsvond(en).
 • Het dossier wordt beoordeeld door een subsidiecommissie waarin onder andere de ambtenaar lokaal mondiaal beleid zetelt, aangevuld door twee onafhankelijke deskundigen.  
 • Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over eventuele niet voorziene gevallen en beslecht alle betwistingen. Indien van toepassing, dan gebeurt dit na advies door de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking.

 • De subsidie wordt uiterlijk op 15 april 2021 uitbetaald door middel van overschrijving op het rekeningnummer van het goede doel.

Bedrag

De steun wordt berekend aan de hand van volgende kenmerken:

 • aard van het goede doel: SDG of ander
 • aard van de financiële actie: eenmalig of structureel
 • aantal SDS's waar het goede doel aan werkt
 • de link met Kruisem

Voor SDG goede doelen gelden volgende minimum en maximumsubsidiebedragen:

 • De steun bedraagt minimum 150 euro tenzij het ingezamelde bedrag minder is dan 300 euro. In dat geval geldt enkel volgend maximumplafond.
 • De steun bedraagt maximum 50% van het ingezamelde bedrag.
 • De steun bedraagt maximum 1 500 euro. 

Voor de andere goede doelen gelden volgende minimum en maximumsubsidiebedragen:

 • De steun bedraagt minimum 100 euro tenzij het ingezamelde bedrag minder is dan 200 euro. In dat geval geldt enkel volgend maximumplafond.
 • De steun bedraagt maximum 50% van het ingezamelde bedrag.
 • De steun bedraagt maximum 500 euro. 

Nodig

Volgende bewijsstukken houd je digitaal bij de hand bij het invullen van het aanvraagformulier:

 • bewijs van overschrijving van de opbrengst van de financiële actie aan het goede doel