Info over de opstart of uitbreiding van een kinderopvang

De Vlaamse overheid wil stap voor stap voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die voor iedereen toegankelijk is. Om aan de vraag naar kinderopvang te voldoen zal er vooral geïnvesteerd worden in nieuwe plaatsen met inkomstentarief en in de gemeenten waar de nood het hoogst is.  
 
Het Agentschap Opgroeien zal hiervoor in de toekomst verschillende projectoproepen lanceren. Nieuwe en bestaande organisatoren kinderopvang kunnen hierop intekenen en een aanvraag indienen om de subsidie te krijgen. 

De lokale besturen kunnen bij zo’n uitbreidingsronde per aanvraag binnen hun gemeente een gemotiveerd advies formuleren. Zo heeft de gemeente inbreng in de ontwikkeling van het kinderopvangaanbod op het grondgebied.

Hoe gaat het concreet in zijn werk?

Het lokaal bestuur formuleert een advies aan de hand van criteria die het vooraf zelf, in overleg met het Lokaal Overleg Kinderopvang en met goedkeuring van de gemeenteraad, heeft bepaald. Deze criteria betreffen aandachtspunten (bijvoorbeeld met betrekking tot spreiding van het aanbod, bereikbaarheid ...) die een meerwaarde betekenen voor kinderopvang in onze gemeente. Aan elk criterium wordt een gewicht toegekend. Het lokaal bestuur toetst elke aanvraag uit de gemeente aan de criteria en berekent een totaalscore. Zo kan het lokaal bestuur een gemotiveerd positief of negatief advies op basis van deze criteria uitbrengen. 

 • Een negatief advies kan gegeven worden wanneer het lokaal bestuur oordeelt dat de aanvraag niet tegemoetkomt aan de lokale noden inzake voorschoolse kinderopvang of bij gebrek aan medewerking van de organisator aan het Lokaal Loket Kinderopvang van de gemeente. Wanneer Opgroeien oordeelt dat het negatief advies relevant is, zal de aanvraag niet in aanmerking komen voor de subsidie. 
 • Indien het lokaal bestuur een gemotiveerd positief advies formuleert, dient het aan de aanvraag een score toe te kennen. 
 • Een 0-score is ook mogelijk en is niet hetzelfde als een negatief advies. Een 0-score wordt bijvoorbeeld toegekend indien de organisator zijn aanvraag niet bekend maakte bij het lokaal bestuur. Het is dus belangrijk steeds een advies te vragen aan het lokaal bestuur.

Beoordelingscriteria Kruisem

De gemeente houdt rekening met 3 criteria, zoals hieronder beschreven. Deze criteria werden goedgekeurd op de gemeenteraad. In totaal kunnen er max. 11 punten gescoord worden.

1.    Criterium aantal opvangplaatsen per 100 kinderen

Aantal opvangplaatsen per 100 kinderen in een gebied (cijfers beschikbaar via https://provincies.incijfers.be/databank).  

 • Kinderopvang is gelegen in een gebied met minder dan 30 plaatsen per 100 kinderen (3 punten)
 • Kinderopvang is gelegen in een gebied met 30-39 plaatsen per 100 kinderen (2 punten)
 • Kinderopvang is gelegen in een gebied met 40-49 plaatsen per 100 kinderen (1 punten)
 • Kinderopvang is gelegen in een gebied met meer dan 50 plaatsen per 100 kinderen (0 punten)

2.    Criterium Bereikbaarheid

De kinderopvang is vlot bereikbaar (beide categorieën zijn cumuleerbaar)

 • Er is een halte voor openbaar vervoer op max. 300 m afstand van het opvanginitiatief (1 punt)
 • De kinderopvang ligt op max. 1 km van een belangrijke verkeersas of verbindingsweg (geel en rood gemarkeerd op stratenplan) (1 punt)

3.    Criterium betrokkenheid van de organisator bij het Lokaal Bestuur

3.1 Medewerking aan Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het kinderopvanginitiatief werkt mee aan het Lokaal Overleg Kinderopvang (beide categorieën zijn cumuleerbaar). Enkel bestaande initiatieven kunnen op dit criterium scoren. Nieuwe initiatieven dienen bij de aanvraag een verklaring op eer te ondertekenen waarin zij beloven binnen het jaar na ondertekening aan dit criterium te voldoen. Deze ondertekening levert 2 punten op. 

 • Een vertegenwoordiger van het kinderopvanginitiatief was op minstens de helft van de overleggen aanwezig gedurende de periode van 1 jaar voorafgaand aan de bekendmaking van de subsidieoproep (1 punt)
 • Bij afwezigheid werd per mail een verontschuldiging verstuurd (1 punt).
3.2 Medewerking aan het Lokaal Loket Kinderopvang

Het kinderopvanginitiatief werkt mee aan het Lokaal Loket Kinderopvang (beide categorieën zijn cumuleerbaar). Aangezien het Lokaal Loket Kinderopvang nog in opstart is, kan dit criterium op vandaag nog niet gescoord worden. Kinderopvanginitiatieven dienen daarom bij de aanvraag een verklaring op eer te ondertekenen waarin zij beloven binnen de 6 maanden na de opstart van het Lokaal Loket Kinderopvang aan dit criterium te voldoen. Deze ondertekening levert 2 punten op.

 • De fiche op de kinderopvangwijzer werd minstens één keer bijgewerkt gedurende de periode van 6 maanden voorafgaand aan de bekendmaking van de subsidieoproep (1 punt)
 • De vragen die via het contactformulier van de kinderopvangwijzer werden gesteld, werden de voorbije 6 maanden allemaal beantwoord (1 punt)
3.3    Medewerking aan het Huis van het Kind

Het kinderopvanginitiatief werkt mee aan het Huis van het Kind (beide categorieën zijn cumuleerbaar). Aangezien het Huis van het Kind nog in opstart is, kan dit criterium op vandaag nog niet gescoord worden. Kinderopvanginitiatieven dienen daarom bij de aanvraag een verklaring op eer te ondertekenen waarin zij beloven binnen het jaar na de opstart van het Huis van het Kind aan dit criterium te voldoen. Deze ondertekening levert 2 punten op.

 • Een vertegenwoordiger van het kinderopvanginitiatief was op minstens de helft van de overleggen in het kader van bestrijding van kinderarmoede (vormingsavond, themawerkgroep…) aanwezig gedurende de periode van 1 jaar voorafgaand aan de bekendmaking van de subsidieoproep (1 punt)
 • Het kinderopvanginitiatief ondersteunt de hierin afgesproken acties en draagt deze uit in de eigen opvang (1 punt). 

Aanvraagprocedure

Bij de lancering van een nieuwe uitbreidingsronde door het Agentschap Opgroeien informeert het lokaal bestuur alle relevante organisatoren en wijst hen op de plicht hierbij een advies te vragen bij het lokaal bestuur. 

Met vragen hierover kan je contact opnemen met de verantwoordelijke van het Huis van het Kind op het nummer 09 389 68 12.

Richt je aanvraag naar:
Per post:    

Huis van het Kind
Markt 1
9770 Kruisem

Per mail: huisvanhetkind@kruisem.be

De aanvraag bevat minstens volgende documenten:

 • Aanvraagdossier dat je indient bij het Agentschap Opgroeien
 • Huishoudelijk reglement

De uiterlijke indieningsdatum is de datum vermeld in de subsidieoproep.

De aanvrager zal binnen de 7 kalenderdagen een ontvangstbevestiging ontvangen per mail. De verantwoordelijke van het Huis van het Kind zal in samenspraak met de bevoegde schepen een advies formuleren en tijdens de behandeling ook contact opnemen met de aanvrager voor het ondertekenen van de nodige verklaringen op eer. Het uiteindelijke gemotiveerde advies zal binnen de maand na ontvangst en binnen de deadline opgemaakt door het Agentschap Opgroeien, schriftelijk overgemaakt worden aan de organisator en het Agentschap Opgroeien.

Het lokaal bestuur voorziet een mogelijkheid om de aanvrager te horen indien hij niet akkoord gaat met het uitgebrachte advies. Daarnaast voorziet ook het Agentschap Opgroeien een bezwaarprocedure tav het advies van het lokaal bestuur. 

Wanneer zou blijken dat de opgestelde criteria niet het gewenste resultaat geeft of niet helpt tegemoet te komen aan de lokale noden rond kinderopvang, kan elk lid van het Lokaal Overleg Kinderopvang dit aankaarten op een bijeenkomst. Er kan dan een nieuw advies worden gegeven over de procedure, waarna de procedure opnieuw wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Lees hier het volledige reglement - docx bestandReglement opstart of uitbreiding kinderopvang (45 kB)
 

Huis van het Kind
Gemeentecomplex Huise
Huiseplein 18
9750 Kruisem
België
08:30 - 12:00
Dienst Burgerzaken en Sociale dienst - enkel op afspraak
Gesloten
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak