Adviesraden

De gemeenteraad en het college betrekken adviesraden en overlegorganen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid ter zake, ze vragen hen om advies over de aangelegenheden van het respectievelijke beleidsdomein en betrekken hen bij de geplande gemeentelijke acties en projecten die een grote maatschappelijke impact hebben.

In deze raden zetelen vertegenwoordigers van verenigingen, geïnteresseerde burgers en/of deskundigen.